Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.
Junius International Co., Ltd.
VỀ JUNIUS

C H À O  M Ừ N G 

       Đ Ế N  V Ớ I  J U N I U S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đại diện Hyun Ju Young qua nhiều năm làm việc giữa hai công ty là Juyoung Co., Ltd và Daewoong Co., Ltd, nhận thấy sự liên kết giữa hai công ty là cần thiết. Từ đó, Junius đã được ra đời với nhiệm vụ chính là làm cầu nối, hỗ trợ tích cực cho Juyoung Co., Ltd và Daewoong Co., Ltd. 

 

Chúng tôi tin rằng, với các hoạt động quảng bá và sự hỗ trợ từ đội ngũ của Junius, sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của JYC Group.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ Ộ I  N G Ũ  T R Ẻ  

                      N H I Ệ T  H U Y Ế T  N Ă N G  Đ Ộ N G

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mr. Justin

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ms. Angela

KẾ TOÁN QUYỀN LỰC

Ms. Myle

CÔ GÁI ADMIN VUI NHỘN

Ms. Vivi

CÔ NÀNG HR HAY CƯỜI

Ms. Lili

CON CÚN ĐIÊN DẠI

Ms. Pupu

Go Top