Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.

Junius International Co., Ltd.
Junius International Co., Ltd.
THAM KHẢO THÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JU YOUNG CO., LTD

Diện tích xây dựng:
27,000m2

Thời gian xây dựng:
03.2015 – 08.2016

 

 

 

PRIVINA CO., LTD

Diện tích xây dựng:
27,000m2

Thời gian xây dựng:
03.2015 – 08.2016

 

 

 

SUNGHWA CO., LTD

Diện tích xây dựng:
28,000m2

Thời gian xây dựng:
11.2015 - 12.2016

 

 

 

 

COTTON CLUB 

VIETNAM CO., LTD                       

Diện tích xây dựng:
25,000m2

Thời gian xây dựng:
06.2016 - 04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LALA FACTORY CO., LTD

Diện tích xây dựng:
17,500 m2

Thời gian xây dựng:
09.2017 - 05.2018

 

 

 

 

MEGA  SURPLUS  VIETNAM  FOOTWEAR  CO., LTD

Diện tích xây dựng:
17,700m2

Thời gian xây dựng:
03.2018 – 05.2019

 

 

 

YOUNG VINH LONG  CO., LTD

Diện tích xây dựng:
14,000m2

Thời gian xây dựng:
07.2018 - 06.2019

 

 

Go Top